Informácie o zápise do 1. ročníka SZŠ Bakomi

V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

V súlade s ustanovením § 20 ods.3, vzhľadom na celosvetovú pandémiu a na základe rozhodnutia ministra školstva SR zriaďovateľ školy OZ Bakomi v spolupráci s riaditeľkou SZŠ Bakomi zabezpečí zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 nasledovne:

Zápis detí do 1. ročníka SZŠ Bakomi na školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronicky

v termíne od 15. apríla do 24. apríla 2020.

V prípade potreby, možných nejasností ohľadom zápisu zákonným zástupcom odporúčame komunikáciu prostredníctvom

emailu: jana.marcinekova@bakomi.sk alebo
telefonicky 0905 284292

Overenie údajov, ktoré poskytnú zákonní zástupcovia elektronicky, sa zrealizuje do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (prosíme sledovať webové sídlo a facebookovú komunikáciu školy). 

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie v SZŠ Bakomi od školského roku 2020/2021 rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2020 a zákonní zástupcovia obdržia toto rozhodnutie poštou.