Zápis do 1. ročníka SZŠ Bakomi v školskom roku 2021/2022

SZŠ Bakomi Banská Štiavnica organizuje zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky s dátumom narodenia od 01.09.2014 do 31.08.2015.
 
V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
 
V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 zriaďovateľ s vedením školy rozhodli, že:

Zápis detí do 1. ročníka SZŠ Bakomi sa uskutoční elektronicky

v termíne od 12. do 16. apríla 2021.

Súčasťou zápisu budú individuálne stretnutia na pozvanie v čase od 20. do 30. apríla 2021, teda hneď po vyhodnotení vyplnených formulárov. O týchto stretnutiach budú zákonní zástupcovia včas informovaní.
 
Ak bude pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, individuálne stretnutie / zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
 
Overenie osobných údajov prebehne na individuálnom stretnutí (pokiaľ to situácia dovolí) po 20. apríli 2021 priamo v škole Bakomi.
 
O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2021 podľa kritérií prijatia zverejnených na webovom sídle školy.
 
Ďalej upozorňujeme, že v súlade so Zákonom č. 209/2019 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2021 sa inštitút odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky ruší. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ďalej nerozhoduje riaditeľka SZŠ Bakomi. 
Na základe žiadosti zákonného zástupcu o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, rozhodne riaditeľ materskej školy o pokračovaní predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
Žiadame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.
 

 

Pri prijímaní detí do 1. ročníka SZŠ Bakomi pre školský rok 2021/2022 berieme do úvahy nasledovné skutočnosti v uvedenej postupnosti:
 
1. dátum narodenia od 01.09.2014 do 31.08.2015
2. starší súrodenec dieťaťa je žiakom SZŠ Bakomi
3. zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom SZŠ Bakomi
4. dieťa bolo do SZŠ Bakomi zapísané v školskom roku 2020/2021, ale do 1. ročníka nenastúpilo pre odklad školskej dochádzky
5. dieťa absolvovalo predprimárne vzdelávanie v SMŠ Nezábudka v Banskej Štiavnici
6. dieťa má trvalý pobyt v Banskej Štiavnici
 
Kapacita miest v 1. ročníku SZŠ Bakomi pre školský rok 2021/2022 je 12.

V prípade potreby, možných nejasností ohľadom zápisu zákonným zástupcom odporúčame komunikáciu prostredníctvom

emailu: jana.marcinekova@bakomi.sk alebo
telefonicky 0905 284292