Zápis do 1. ročníka SZŠ Bakomi v školskom roku 2022/2023

SZŠ Bakomi Banská Štiavnica organizuje zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky s dátumom narodenia od 01.09.2015 do 31.08.2016.
 
V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
 
V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 zriaďovateľ s vedením školy rozhodli, že:

Zápis detí do 1. ročníka SZŠ Bakomi sa uskutoční

v piatok 22. apríla 2022 od 13:00 do 18:00

Podmienkou pre zapísanie je vyplnenie online formulára – prihlášky

v termíne od 18. do 21. apríla 2022.

Na zápis si prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Ak vám nevyhovuje termín zápisu, je možné dohodnúť sa telefonicky na inom termíne.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2022 podľa kritérií prijatia zverejnených na webovom sídle školy.

 
Ďalej upozorňujeme, že v súlade so Zákonom č. 209/2019 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2021 sa inštitút odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky ruší. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ďalej nerozhoduje riaditeľka SZŠ Bakomi. 
Na základe žiadosti zákonného zástupcu o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, rozhodne riaditeľ materskej školy o pokračovaní predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
Žiadame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.
 
Pri prijímaní detí do 1. ročníka SZŠ Bakomi pre školský rok 2022/2023 berieme do úvahy nasledovné skutočnosti v uvedenej postupnosti:
 
1. dátum narodenia od 01.09.2015 do 31.08.2016
2. starší súrodenec dieťaťa je žiakom SZŠ Bakomi
3. zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom SZŠ Bakomi
4. dieťa bolo do SZŠ Bakomi zapísané v školskom roku 2020/2021, ale do 1. ročníka nenastúpilo pre odklad školskej dochádzky
5. dieťa absolvovalo predprimárne vzdelávanie v SMŠ Nezábudka v Banskej Štiavnici
6. dieťa má trvalý pobyt v Banskej Štiavnici
 
Kapacita miest v 1. ročníku SZŠ Bakomi pre školský rok 2022/2023 je 12.
V prípade potreby, možných nejasností ohľadom zápisu zákonným zástupcom odporúčame komunikáciu prostredníctvom

emailu: jana.marcinekova@bakomi.sk alebo telefonicky 0905 284292

V prípade potreby, možných nejasností ohľadom zápisu zákonným zástupcom odporúčame komunikáciu prostredníctvom

emailu: jana.marcinekova@bakomi.sk alebo telefonicky 0905 284292