Zápis do 1. ročníka SZŠ Bakomi v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia,

zápis do prvého ročníka Bakomi pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční prezenčne

v piatok 28. apríla 2023 v čase od 13.00 do 18.00 hod.

v priestoroch 1. trojročia školy Bakomi.

Pred zápisom je potrebné vyplniť elektronický formulár / prihlášku.

Po úspešnom odoslaní online prihlášky (formulára) zákonní zástupcovia dostanú na emailové adresy, ktoré uviedli v prihláške, potvrdzujúci email.

Prihlášku nie je potrebné vytlačiť. 

Zákonní zástupcovia sú povinní vyplniť a podpísať Vyhlásenie k elektronickej prihláške.

Údaje sa overujú z rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu zákonných zástupcov.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie na školský rok 2023/2024 rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2023.

V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Uvedené sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu alebo zariadenie predprimárneho vzdelávania.

Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • občiansky preukaz, resp. splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu,
  • rodný list dieťaťa,
  • v prípade dieťaťa so zdravotným znevýhodnením doklad o jeho zdravotnom stave.

Zároveň vyplni a podpíše Písomné vyhlásenie.

Upozornenie na zmenu postupu pri odklade povinnej školskej dochádzky:

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodol o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, je nutné, aby zákonný zástupca uviedol túto skutočnosť v online prihláške do poznámky.

Taktiež, ak je pravdepodobné pri povinnom zápise dieťaťa, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť a zákonný zástupca uvažuje o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, uvedie danú skutočnosť v online prihláške do poznámky .

Zákonní zástupcovia môžu požiadať o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj keď do 31.8.2023 nedovŕši šiesty rok veku. K žiadosti o predčasné zaškolenie treba priložiť súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade, že máte otázky ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka SZŠ Bakomi, kontaktujte vedenie školy Bakomi: bakomi@bakomi.sk alebo 0905284292.