Náš tím

Príďte sa k nám pozrieť a uvidíte, že deti v Bakomi hltajú učivo so zatajeným dychom. Máme totiž skvelých učiteľov, ktorí neustále profesionálne napredujú, vedia deti zaujať a poskytnúť priestor ich zvedavosti.

Naši učitelia

tvoria jeden tím, v ktorom medzi sebou spolupracujú, aby zmysluplne plánovali obsah vyučovania a zdieľali dôležité informácie v prospech výchovného vedenia detí;

majú záujem intenzívne komunikovať s rodičmi, aby budovali pre deti čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie;

spoločne tvoria projekty, aby bolo učivo pre deti stále atraktívnejšie;

vedia, že vzdelávanie detí si žiada trpezlivosť a čas, pretože trvalé výsledky a hlboké vedomosti sa budujú pomalšie.

Je riaditeľkou školy. Učí hlavne deti v prvom trojročí. Pomáha aj v druhom a treťom trojročí.
Učí slovenčinu a dejepis.
Učí matematiku.
Učí geografiu a informatiku.
Učí hudobnú.
Učí deti v prvom trojročí.
Učiteľka slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prírodovedy, telesnej, hudobnej a etickej výchovy a pracovného vyučovania.
Učí výtvarnú výchovu, techniku a dejepis.
Učí náuku o spoločnosti.
Sprevádza deti v školskom klube. Pomáha ako asistent na vyučovaní.
Učí anglický jazyk.
Učí angličtinu v prvom trojročí. Pracuje ako školský psychológ a výchovný poradca.
Učiteľka pre 1. stupeň, vo štvrtej triede vyučuje matematiku, slovenčinu, prírodovedu, telesnú a hudobnú výchovu.