Filozofia a východiská

Podľa štatistík stačí 6 týždňov, aby dieťa v klasickej škole stratilo chuť učiť sa. Preto sme založili školu, kde to tak nie je. V Bakomi chuť detí učiť sa rastie, pretože s nami bez stresu objavujú svet, ale aj samy seba.

Vzdelávame generáciu, ktorá po nás prevezme spoločnosť. Preto deti vedieme k vzájomnému rešpektu, poznaniu vlastnej hodnoty a odvahe aktívne sa podieľať na tvorbe systému, v ktorom žijú.

Učíme deti slobodne a kriticky premýšľať a vytvárame im čo najpriaznivejšie podmienky pre osobný rozvoj.

Zakladáme si na rešpektujúcom prístupe voči deťom a vedieme ich k vzájomnej empatii, solidarite a vnímaniu hraníc.

Ctíme si individualitu dieťaťa a čerpáme z nej, aby sme proces učenia každému sprístupnili čo najviac.

Podporujeme vnútornú motiváciu detí, aby sa učili z vlastnej túžby po poznaní, nie kvôli odmenám.

Všetku energiu a výber pedagogických postupov podriaďujeme tomu, aby sa deti učili s nadšením, aby ich poznatky boli trvalé a aby ich uplatňovali v bežnom živote.