Hodnotenie

Deti v Bakomi sa učia preto, lebo ich to zaujíma. Nie preto, lebo dostali inštrukcie alebo chcú získať odmenu. Ako sme to dokázali? Na prvom stupni neznámkujeme.

Používame techniku cielenej reči – konkrétne pomenúvame, čo dieťa urobilo („Teraz si sa správal priateľsky.“, „Teraz si rozprával, no nemal si slovo.“)

Vedieme dieťa, aby samo našlo chybu.

Vytvárame priestor, aby si deti poskytovali spätnú väzbu navzájom.

Smerujeme pozornosť detí na to, čo sa im darí.

Každý štvrťrok sa triedny učiteľ stretáva s rodičom a dieťaťom, kde dáva podrobné hodnotenie ku každému predmetu a dieťaťu priestor odprezentovať svoju prácu a cítiť za ňu zodpovednosť.

Na vysvedčení poskytujeme podrobné slovné hodnotenie, na druhom stupni aj známky.

Deti na druhom stupni majú každé dva týždne individuálne stretnutie s triednym učiteľom, kde hovoria o práci v škole, plnení individuálnych cieľov, správaní, ale aj o osobných záležitostiach.