Milí priaznivci Súkromnej základnej školy Bakomi,

ďakujeme, že podporujete náš projekt inovatívnej školy. Usilujeme sa o slobodné, aktívne a kreatívne vzdelávanie detí. Veríme, že formujeme novú generáciu, ktorá bude odvážne a zodpovedne pripravená na budúcnosť plnú zmien.

Budeme veľmi vďační, keď sa rozhodnete pomôcť nám asignovaním 2% z Vašej dane. Vaša dôvera nás zaväzuje k sústredenej práci na napĺňaní našich cieľov.

S Vami nám to pôjde ľahšie.

Tím OZ Bakomi a školy Bakomi /www.bakomi.sk/.

2% z Vašich daní použijeme na:

=== pokračovanie úprav v priestoroch našej školy tak, aby sme do budovy priniesli viac otvorenosti, komunikácie, prehľadu, svetla a bezpečia. V lete plánujeme ďalšie búranie, maľovanie, presvetľovanie.

=== podporu ďalšieho vzdelávania a sebarozvoja našich učiteľov, ktorí inovujú svoje vzdelávacie postupy s dôrazom na individuálne potreby detí a súčasne posilňujú ich schopnosti pracovať v tímoch.

Bakomi                         

IČO 42194431
Pod Červenou studňou 22, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IBAN: SK4702000000003358711556
Všeobecná úverová banka                                     

Predvyplnené tlačivá:

Fyzické osoby a Právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, sumu 2 % (3 %) vyčísľujú priamo v daňovom priznaní.
Lehota na poukázanie 2 % (3 %) z daní je do termínu podania daňového priznania, t. j. do 31. marca 2023 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Ak sa podáva vyhlásenie po už podanom daňovom priznaní (daňové priznanie za Vás podal zamestnávateľ), k vyplnenému tlačivu na účely Vyhlásenia sa dokladá aj Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a obidve tlačivá sa spolu podajú do 2. mája 2023 osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.