Organizácia vyučovania a klub

V Bakomi nerobíme umelé hranice medzi jednotlivými predmetmi. Učíme deti v kontexte, aby spoznávali svet v súvislostiach a rozvíjali svoje sociálne kompetencie. Tomu sme podriadili aj organizáciu vyučovania.

Vytvárame maximálny priestor pre učenie:

  • Deti pracujú v blokoch, ktoré trvajú 90 minút a sú zostavené v súlade s výkonnostnou krivkou.
  • Vyučovanie začíname ranným kruhom, kde sa deti naladia na svoj pracovný deň.
  • Deti sa učia vo svojich triedach, no ak to má zmysel, cielene ich spájame naprieč všetkými ročníkmi.
  • V niektorých častiach vyučovania majú žiaci možnosť výberu úlohy a jej realizácie (samostatne, v tíme).
  • Využívame sociálny kontext a prirodzenú dynamiku skupín zostavených podľa rôznych kritérií (vek, vzdelávacie potreby, záujmy, rovesnícke vzťahy).
  • Každý piatok začíname veľkým kruhom, ktorý je formou školskej samosprávy. Tu vznikajú dohody a pravidlá medzi deťmi a učiteľmi a žiaci si volia lídrov na nasledujúci týždeň.

Deti zámerne zapájame do plánovania, rozhodovania, tvorby a schvaľovania pravidiel v školskom poriadku.