Ako učíme a vychovávame

Keď sa dieťaťa v Bakomi opýtate, čo sa dnes učili, asi vám odpovie, že nič. A potom vás prekvapí hlbokými znalosťami. Deti totiž proces učenia nevnímajú u nás ako učenie, no vedomosti hltajú so zatajeným dychom.

Dôsledne vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu. Poznatky však podávame deťom tak, aby mali chuť si ich osvojiť, aby ich vnímali v súvislostiach a aby ich vedomosti boli trvalé.

Neupíname sa na jeden pedagogický prístup. Zo všetkých si vyberáme to najlepšie, čo sa doteraz osvedčilo v praxi a postupne zavádzame systém vysoko efektívneho učenia S. Kovalik. Všetko preto, aby sme deťom sprístupnili vzdelávanie čo najviac.

Dril, domáce úlohy a nátlak nemajú u nás miesto. Pre deti vytvárame bezpečné a dôverné prostredie, kde sa môžu veľa pýtať a vedomosti nasávať vďaka prirodzenej zvedavosti.

Rešpektujeme individuálne tempo každého žiaka. Pretože niekto už v prvej triede zvláda násobilku a niekomu doprajeme dlhší čas na to, aby dozrel.

Chyby nepovažujeme za prešľap, ale za bohatý zdroj učenia. Vďaka tomu sa deti chýb neboja, ale majú odvahu púšťať sa do nových projektov a prekonávať prekážky.

Veľa času trávime vonku, aby deti mali možnosť pozorovať prírodné javy priamo v teréne.

Uplatňujeme to najlepšie z Montessori pedagogiky, vďaka čomu deti realizujú aktivity preto, aby uspokojili svoje vlastné potreby poznania, nie potreby niekoho iného.

Ako učíme

... počítať

V matematike postupujeme podľa Hejného metódy, ktorú v Čechách používa vyše 800 škôl. Metóda prispieva k rozvoju matematického myslenia, pretože je zameraná na budovanie mentálnych schém, nie na formálnu znalosť vzorcov.

„V našej škole je dialógu strašne málo. Je to monológ učiteľa, učiteľ sa pýta a žiak odpovedá, niekedy aj učiteľ sám odpovedá za toho žiaka. A my si myslíme, že dialóg je skutočne rozhodujúcou vecou a umenie učiteľa je ten dialóg navodiť a udržiavať. Deti potom dokážu neuveriteľné veci.“

– odkaz M. Hejného

Viac na stránkach Hejného metódy.

... vedy

Vedy si naše deti osvojujú prostredníctvom priamej životnej skúsenosti s javmi, ktoré majú spoznať. Deti vedieme k chápaniu princípov, k samostatnému vyhľadávaniu informácií a nachádzaniu odpovedí a riešení.

... čítať

Čítanie učíme podľa moderného šlabikára, ktorý je dielom logopédov, psychológov a učiteľov. Systematicky pracujeme na tom, aby naše deti porozumeli čítanému textu do hĺbky.

... históriu

V dejepise kladieme dôraz na pochopenie súvislostí medzi jednotlivými informáciami, porozumenie odborných textov a na priamy zážitok z historických udalostí.

... geografiu

V rámci geografie podporujeme v deťoch nadšenie pre spoznávanie sveta a chápanie javov v súvislostiach. Učia sa bádateľsky a pomocou materiálov metodického portálu Lepšia geografia.

...písať

V našej škole učíme deti písať nespojitým písmom Comenia Script. Prečo práve toto písmo?

... umenie

S umením zoznamujeme deti tak, aby mali priestor slobodne prejaviť svoj talent, rozvíjať vlastnú kreativitu a intuitívne sa vyjadrovať prostredníctvom výtvarného umenia, spevu, tanca či hry na hudobný nástroj.

... telesnú

Telesná výchova prebieha v prírode, v telocvični, na plavárni, na bicykloch, korčuliach, sánkach, lyžiach, so šarkanom v ruke, ale aj na priateľských florbalových zápasoch.