Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Cieľom školy je:

 • vychovávať samostatne uvažujúce, nezávislé a zodpovedné deti
 • poskytovať kvalitné vzdelanie, ktoré absolventom umožní rozvinúť ich potenciál a dobre sa uplatniť v spoločnosti
 • vzdelávať ich v pokojnom a partnerskom prostredí dialógu dieťa a pedagóg
 • rešpektovať individuálne danosti detí a konštruktívne ich rozvíjať
 • umožniť deťom učiť sa formou atraktívnych aktivít, cez zážitok a "ohmatanie" si problému
 • vyhnúť sa mechanickému učeniu a memorovaniu, ktoré stále prevláda v klasickej škole
 • prostredníctvom využitia názorného modelovania a prehrávania situácií pomôcť deťom plne pochopiť podstatu osvojovaného učiva
 • klásť dôraz na prepájanie informácií
 • podporovať spoluprácu, nie súťaživosť
 • podporovať vnútornú motiváciu detí učiť sa, používať prevažne slovné hodnotenie
 • prispievať k vytváraniu pozitívneho, šetrného a ohľaduplného vzťahu k prírode
 • umožniť rodičom aktívne zasahovať do diania v škole
 • zabezpečiť výučbu cudzieho jazyka učiteľmi, pre ktorých je vyučovaný jazyk materinským jazykom
 • prispievať k školskej integrácii detí

Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook