Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

2% z dane 

Kto sme a prečo nás podporiť:

Sme čisto neziskové zoskupenie aktívnych rodičov a pedagógov. Rozhodli sme sa prebrať zodpovednosť za to ako sa deti vzdelávajú. Snažíme sa priamo ovplyvňovať a tvoriť školský systém.

Pohybujeme sa v sektore, v ktorom dlhodobo napriek bohatej spoločenskej diskusii nedochádza k zmene.

Cieľom združenia je učiť deti tak, aby získali užitočné a trvalé vedomosti. Snažíme sa, aby učenie nebolo mechanické memorovanie kvôli známkam. Na to, aby deti získali použiteľné znalosti, potrebujú aktívne pracovať s javmi, o ktorých sa učia, experimentovať a sami hľadať odpovede a správne riešenia. Podporujeme žiakov v tom, čo ich baví a tým ich motivujeme ísť do hĺbky učiva. Nechceme šedý priemer, ale trvalé znalosti.

Snažíme sa vychovávať samostatne uvažujúcich nezávislých ľudí, zodpovedných voči sebe a svojmu okoliu, pripravených využiť svoj potenciál v živote. Podporujeme integráciu detí so špecifickými vývinovými potrebami a detí sociálne znevýhodnených.

Čo sme doteraz urobili:

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského sme vytvorili nový šlabikár. Na základe dvojročnej randomizovanej porovnávacej štúdie, sa ukazuje, že deti učiace sa podľa neho, výrazne lepšie rozomejú čítanému textu a lepšie píšu.

Podarilo sa nám zriadiť základnú školu, ktorú už tretí rok úspešne prevádzkujeme a ktorá stojí na všetkých vyššie uvedených princípoch.

Niektoré naše ďalšie projekty:

  • otvorená Montessori matematická dielňa pre deti, rodičov aj pedagógov
  • Sme do kníh... - Cieľom projektu je podporiť a zvýšiť motiváciu detí k čítaniu a písaniu cez prácu na svojej vlastnej knihe vo všetkých etapách jej vzniku.
  • mapovanie vývinu pravopisných schopností a čítania u žiakov druhého stupňa základných škôl
  • adaptovanie efektívnych vzdelávacích metód používaných v zahraničí

Prečo nás podporiť:

2% z Vašej dane potrebujeme na to, aby sme mohli pokračovať v tom, čo sme úspešne začali.
Veríme, že zmenu je možné tvoriť aj zo spodu systému pomocou malých konkrétnych akcií. Peniaze plánujeme použiť na tieto účely:

  • dokončenie a vydanie šlabikára (produktový a grafický design, tlač )
  • podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (príspevok na školné a pod.)
  • dovybavenie školy technickými a prírodovednými pomôckami
  • doplnenie detskej anglickej knižnice
  • podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov

Dokumenty

Prikladáme dokument s údajmi potrebnými na poukázanie 2% z dane z príjmu za rok 2018

Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook